شرکت نو اندیش صنعت اسپادانا

دفتر مرکزی: اصفهان _ خیابان  فلسطین _ روبروی کوچه شماره 6  _ مجتمع کیان - طبقه اول.

تلفن:32230714_031

تلفن:32244360_031

نمابر:32245274_031

ایمیل: info@irnase.com

مدیر عامل: mahbobi_ak@irnase.com


مدیر فنی: ghasemi_be@irnase.com

مدیر امور مالی و اداری: eskandari_ta@irnase.com