شرکت نو اندیش صنعت اسپادانا

مهندس اکبر محبوبی

عضو هیئت مدیره و مدیر عاملمهندس بهنام قاسمی

رئیس هیئت مدیره و مدیر فنی و اجراییتقی اسکندری

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر امور مالی و اداری